01       Stel het volledige programma vast door studenten het verhaal te vertellen van de bogen. Voeg de hoogtepunten toe en deel de spanning, flow, hoog en laag actie pieken en landingen, werklast, groepering en volgorde van inhoud (X-Levels) en het denken achter de algemene leerstijl (en) die u voorstelt en waarom.

02       Nodig de studenten uit om deel te nemen aan het leertraject en creëer een leeromgeving waarin je samen met leerlingen, de dialoog aangaat, evalueert en onderdelen test.

03       Creëer de context, de case en de ervaring om de inhoud, theorieën en methodes te ontwikkelen die relevant zijn voor de leerlingen en betekenisvol.

04       Stel de gewenste arbeidsomstandigheden in en heb aandacht voor de groepsdynamiek en diversiteit. Ontdek hoe verschillende leerstijlen verschillende leercapaciteiten ondersteunen en ontdek de balans tussen ervaring, cultuur, openheid en behoeften in het team.

05       Werken aan de drie leerniveaus, individueel, groep en team, zorgt ervoor dat het gehele team delen dezelfde methodologie en / of ervaring heeft. Dit zorgt voor korter en meer productieve reflectie en het delen van verschillende niveaus van succes. Ontwerp daarom student activiteiten die SKAV in zich dragen en authentiek zijn.

06       Zoek uit wanneer u ondersteuning moet bieden met nieuwe kennis door pop-up kennis en creatieve verstoringen.

07       Ontwerp de perfecte dag, sessie, klas, week met de studenten samen en kijk samen hoe je de link kan leggen naar literatuur in connectie met voorbereiding voor een nieuwe boog.

08       Maak de leerresultaten, inclusief attitudes, mindset (verborgen curriculum) levend en co-creëer een gedeeld vocabulaire om hen heen.

09       Ontdek hoe u het streven naar kennis kan vormgeven. Creëer een duidelijk overzicht van de modules in een semester en co creëren samen hoe je de inhoud kunt openbaren, hoe je de samenwerking en de leeromgeving vormgeeft.

10       Breng de rol en input van de leraar in evenwicht met de autonomie van de studenten. Beschouw dat als de diagonale lijn van lesgeven en leiden (van links naar rechts) afneemt, het niveau van student-autonomie moet groeien door een grotere uitdaging, verwachting en ambitie binnen veranderende contexten.

11       Maak duidelijk dat alle feedback, suggesties, modificaties en verbeteringen mogelijk zullen worden aangebracht binnen een nieuwe editie van het programma.

12       Begin bij het landingspunt en stel de leerresultaten op een vaardigheid, kennis en op het niveau van en zoek uit wat je wil dat de studenten leren over individueel, groeps en team niveau. Dit laatste is waar het echte goud is, maar zonder een goede landing gaat alle rijkdom van het professionele en persoonlijk (intra en inter) verloren.

13       Gebruik Learning Arches om ICT of online te ondersteunen leren om de virtuele leertraject in kaart te brengen en bepaal de belangrijkste contactpunten voor begeleiding, nieuw kennis, ondersteuning op een individu, aan het leren groeps- en teamniveau en om de werking van offline ontmoetingen, denktanks, flipped classrooms of projecten te maximaliseren.

14       Verdiep het begrip van de student in de praktijk en toepassing van de SKAV’s. Dit doe je door complexe oefeningen en taken in meerdere contexten gedurende het programma uit te zetten. De betrokkenheid en uitdaging op een hoog niveau te houden. Als de diagonale lijn van uitdaging, verwachting en ambitie toeneemttijdens het programma / leertraject moeten we de SKAV’s opnieuw benoemen en hun relevantie transparant maken.

15       Gebruik Learning Arches om bestaand curriculum en programma’s die opnieuw moeten worden ontwikkeld, opnieuw te ontwerpen.  Gebruik wanneer er capaciteit is voor appreciatieve verandering en programmaverbetering en bekijk deze samen met je team. Vlecht mentaliteitsontwikkeling door het programma heen en ondersteun die waar mogelijk met mensen uit het veld, almni, context.

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten draagt het onderwijsteam van de afdeling Theaterdocent Verkort (TdV) voor voor de nieuw ingestelde Nederlandse Hogeronderwijspremie 2021. De prijs wordt in maart 2021 uitgereikt aan drie onderwijsteams uit het hoger beroepsonderwijs en drie onderwijsteams uit het wetenschappelijk onderwijs die een voortreffelijke of bijzondere prestatie hebben geleverd ten aanzien van vernieuwing en/of verbetering van het hoger onderwijs.

 

TdV is een tweejarige bachelor parttime-opleiding (start 2015), mede opgericht op initiatief van artistiek leider Corina Lok, die de steeds weer veranderende actualiteit in het centrum van het onderwijs plaatst. Dit leidt tot een sterk lerende gemeenschap van studenten, docenten en alumni gericht op ondernemerschap en innovatie. De opleiding staat in de voorhoede van onderwijsvernieuwing, krijgt een zeer positieve beoordeling van alumni en is inspiratiebron voor betekenisvol en innovatief (kunst)onderwijs.

Voor alumni is TdV een kans om een hybride beroepspraktijk op te bouwen. Voor professionals die geen kunstvakopleiding volgden, al dan niet met een cultureel diverse achtergrond, is de opleiding een mogelijke toegang tot het Hbo-kunstonderwijs.

 

TdV profileert zich door de volgende aandachtspunten:

 • de theaterdocent verenigt de kunstenaar, docent en ondernemer in één persoon;
 • het onderwijs wordt hier en nu bepaald door de voortdurende wisselwerking tussen de steeds veranderende eigen gemeenschap, de actualiteit en de beroepspraktijk;
 • het is een maatschappelijke noodzaak om te werken aan een inclusieve samenleving en daarmee aan een inclusieve opleiding. Onder meer door de onzichtbare archieven die de opleiding met zich meedraagt te omarmen en om een diverse populatie alumni toe te voegen aan een beroepspraktijk die nu voornamelijk wit en niet divers is.
 • de student ontwikkelt eigenaarschap over diens eigen leren, wat ondersteund wordt door het Persoonlijk Ontwikkelpad (POP), een handvat voor zowel student als docenten;
 • flexibel onderwijs is een middel om tot onderwijsvernieuwing te komen die recht doet aan de diverse studentenpopulatie;
 • e-learning speelt een belangrijke rol, waartoe met de particuliere aanbieder Leerpodium een platform is ontwikkeld dat zowel individuele studenten, docenten als de gehele gemeenschap digitale ruimte geeft ter ondersteuning van het onderwijs;
 • de complexiteit van het volwassenenonderwijs leidt tot een voortdurende kritische reflectie op het onderwijs en de invulling daarvan door studenten en docenten.

 

Voor wie geïnteresseerd is binnen de AHK deelt TdV kennis en ervaring op het gebied van onderwijsontwikkeling via de openbare pagina van de eigen leeromgeving: TdV Xtra. Deze pagina is te bereiken via deze link.

De tekst van de voordracht en de voorbeelden zijn hieronder te vinden.

Voor het ontwerpen van LA’s gebruik je het Learning Arch Design Canvas.  De stappen van het ontwerpen van onderwijs zijn de 4 D’s: Define, Design, Deliver & Discover. Eest benoem je wat de inhoud zal zijn van het programma. Daarna ontwerp je alle andere facetten die een integraal onderdeel uitmaken van het onderwijs. Vervolgens draag je het over en tijdens die stap ontdek je zelf, met je studenten, weer nieuwe kanten, kansen binnen het ontwerp.

Het meest opvallende van het ontwerpen vanuit deze methodiek is dat je boven de lijn werkt met wat KAOS noemt :The Known”, de inhoud. Onder de lijn werk je met SKAV’s, de Skills, Knowledge, Attitudes en Values. Wat er onder de lijn staat wordt ook wel het Hidden curriculum genoemd, The Unknown.

Wat onder de lijn staat is noodzakelijk om wat boven de lijn staat op een succesvolle manier bij de studenten te kunnen brengen. Het zorgt ervoor dat we bij iedere stap die we zetten binnen een programma, ons afvragen wat iemand nodig heeft om de inhoud volledig te kunnen pakken. Het maakt expliciet wat vaak impliciet aanwezig is, wat heel wat tijd in beslag neemt tijdens een beoordelingsvergadering en wat we, volgens KAOS, te weinig benoemen.

Je zou het ook de menselijke kant van het onderwijs kunnen noemen. Dat wat zich onder de streep afspeelt. Omdat het daar ook gaat over of we als docenten mensen aan ons kunnen binden. Of we studenten warm kunnen maken voor wat we ze gaan leren. Wat ze nodig hebben om binnen dat leren hun volle potentie te bereiken.

 

 

Voor het ontwerpen van onderwijs gebruikt KAOS de 7 C’s als fundament.

 • Connection
 • Conditions
 • Context
 • Content
 • Craft
 • Charakter
 • Confidence

Binnen de masterclass van KAOS worden al deze C’s behandeld. Ik voeg iedere week weer een onderwerp met uitwerking toe aan dit bericht.

Connection

Binnen het eerste onderwerp is de term “meet them were they are at” essentieel. Niet de inhoud van het programma is bepalend voor waar we gaan beginnen. De startpositie van de studenten bepaalt waar we de eerste boog aanbrengen. Die startpositie bestaat uit verschillende elementen. Waar staat de student cognitief, sociaal, professioneel en emotioneel. Alle vier de onderdelen moeten een podium aangeboden krijgen in de manier waarop we starten met leren. Het is de reden dat je binnen de KAOS methodiek de dag altijd begint met een Check in. Tijdens die Check in kunnen we op alle vier de onderdelen kenbaar maken wat actueel is voor ons als student. Wat verband houdt met waar we het over gaan hebben en wat je inspireerde of wat de groep moet weten voordat je kunt beginnen. De Check in kan zich ook richten op waar je je op wilt richten vandaag.

Doen we dat niet dan maken we in feite geen connectie of begeven we ons op een pad dat bestaat uit eenrichtingsverkeer. Onderwijs maken in het moment betekent dat we de studenten ontmoeten waar ze op dat moment staan. Dat we bereid zijn ons van ons pad af te laten brengen als de situatie daar om vraagt. Of in te spelen op de actualiteit omdat die dat verdient. Als we overprepared zijn maar understructured, dan is het in het moment reageren ook goed mogelijk. Los daarvan ziet KP het als noodzakelijk omdat het de enige manier is dat studenten bewust kunnen instappen, volmondig “ja” kunnen zeggen tegen dat wat wordt aangeboden.

Conditions

Conditions zijn de omstandigheden of factoren die de manier waarop mensen leren en werken beïnvloeden. Vooral met betrekking tot hun welzijn.

Als Connectie refereert aan waarom en waartegen studenten “ja” zeggen, refereert Condities aan hoe we willen samenwerken, op welke manieren dat samenwerken het beste resultaat oplevert. Zodat het de communicatie en co creatie ondersteunt, conflict en uitdaging met zich meebrengt en de hoge ambitie die we voelen voor onze studenten, tastbaar maakt. De juiste condities bereiden de lerenden voor op het vergaren van inzichten en maakt dat ze samen optrekken in het creëren van de best mogelijk leeromgeving. Een waarbij creativiteit, Innovatie en groei centraal staan zowel op individueel niveau als op het niveau van de groep.

Een focus, dialoog en bewustzijn van de condities van de leeromgeving kunnen de volgende dingen expliciet maken:

 • De importantie van de condities, de relevantie en potentie van het gedachtengoed.
 • Hoe de condities de 3 P’s ondersteunen en hoe ze samenwerken
 • Het creërt een gemeenschappelijke taal, eigenaarschap, kaders en versterkt hoe we handelen en hoe we leren, de leeromgeving, evaluaties en feedback.
 • Het ondersteunt de individuele ontwikkeling, autonomie, samenwerking en transparantie

Context

De context waarbinnen studenten leren is bepalend voor hun connectie met het materiaal en de urgentie die ze ervaren. De context werkt als een fundament en kan bepalend zijn voor het handelen van studenten en de manier waarop ze bereid zijn te leren. Context verbindt de les, het programma, met de opleiding, de academie, stad en de wereld. De achterliggende gedachte, het waarom van het programma vormt de basis van de context. Ook hier geldt dat het belangrijk is dat je die basis expliciet maakt, benoemd en deelt.

WHY CONTEXT?

” … the circumstances that form the setting for an event, statement, or idea, and in terms of which it can be fully understood.

It’s “a frame that surrounds the event and provides resources for its appropriate interpretation wiki

Hieronder een tekst van KAOS over context.
Context is de sleutel tot het creëren van authentieke, echte en systemische leerervaring. Hoe reëler en relevanter voor de huidige en toekomstige realiteit van de leerling, hoe beter.
Houd er bij het ontwerpen van leercontexten rekening mee dat we onze studenten voorbereiden op vergelijkbare contexten in hun professionele leven, carrière en toekomst.
Kennis, vaardigheden en attitudes en vooral intuïtie groeien, rijpen en ontwikkelen zich in dergelijke contexten, ondersteund door begeleiding en gevolgd door diepe 3P-reflectie na de gedeelde ervaring.
ONTWERP CONTEXT OM RELEVANTIE, BETEKENIS EN URGENTIE TE BEVORDEREN! Het biedt studenten de kans om te zien hoe ze presteren in verschillende contexten tijdens het leertraject, waardoor ze kunnen oefenen en zichzelf reguleren, voelen en reageren op (opkomende) stimuli en sociale interactie, en zelf hun acties en de impact ervan kunnen corrigeren, en beginnen hun vakmanschap, karakter en vertrouwen te laten groeien.
Het bereidt leerlingen voor om te begrijpen, inzichten te krijgen in en af ​​te stemmen op HOE ze willen samenwerken om leren, creativiteit, innovatie, risico’s en groei op individueel en groepsniveau te maximaliseren. Co-gecreëerde contexten (met studenten) verhogen de relevantie, eigenaarschap, afstemming en betrokkenheid.
ALS de context geworteld is in hun sociale, politieke, economische en technische realiteit, zullen de studenten eerder betrokken zijn en meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen voor de taak, het resultaat en de impact en blijven ze in dialoog, ongemak, complexiteit en conflict, terwijl ze proberen kwaliteit te leveren! Op deze manier creëert een opleiding/programma gemeenschappelijke context een gemeenschappelijke ervaring en taal. Dit is de sleutel tot het creëren van begrip en betrokkenheid en ondersteunt de balans tussen theorie en praktijk, actie en reflectie, analyse en meting / beoordeling.
De juiste leercontext kan de ruimte, het project, het doel en het gewenste resultaat omlijsten. Het kan een toename van persoonlijke ontwikkeling, autonomie, samenwerking, communicatie, transparantie, eigenaarschap en betrokkenheid ondersteunen door de leerruimte te creëren en in te kaderen! Met als resultaat een duidelijke oorzaak-gevolg relatie en procedures, een veilige ruimte, kaders voor het nemen van risico’s, stretch, rules of engagement, samenwerking & conflict etc.
CRAFT
Craft bestaat op drie niveau’s:
Professional: welke vaardigheden ben je aan het ontwikkelen om als professional beter te leveren
Practical:  Welke vaardigheden ben je aan het ontwikkelen om als professional het leveren beter te ontwerpen/voorbereiden/plannen
Personal: Welke vaardigheden ben je aan het ontwikkelen om je innerlijke repertoire uit te breiden die je in staat stellen om vrij te kiezen uit je in te zetten gedrag, afhankelijk van wat de professionele context van je vraagt

Meer over deze brontekst

Brontekst vereist voor aanvullende vertaalinformatie

 

 

GELIJKWAARDIGHEID BINNEN EEN INTERCULTUREEL THEATERPROJECT

Een kwalitatief literatuuronderzoek

 

Dennis Meyer

Docent TdV (Theaterdocent Verkort) AHK

Onderzoeker Lectoraat Kunsteducatie AHK

 

In 2019 zetten Liesbeth Coltof en Dennis Meyer het interculturele kunstproject 10CHILDREN –art for change– op. In 10 landen ter wereld werkt in de komende jaren een gemeenschap van kinderen, jongeren, professionele theatermakers, beeldend kunstenaars en medewerkers van humanitaire- en gezondheidsorganisaties, overheden en vooraanstaande kunstorganisaties samen aan kunstprojecten met als startpunt de invloed die armoede heeft op het leven van kinderen. In elk land staat één aspect van armoede vanuit het perspectief van het kind centraal, zoals armoede en afwezige ouders (Zuid-Afrika), armoede en gezondheid (V.S.) of armoede binnen de inheemse gemeenschap (Brazilië). De persoonlijke verhalen van de kinderen zijn de inspiratiebron voor een theatervoorstelling, tentoonstelling, documentaire en een educatieve project. Het project wil kinderen en jongeren die in armoede leven versterken en hun verhalen zichtbaar en voelbaar maken voor volwassenen die invloed kunnen hebben op leefomstandigheden. (www.10children.org)

Onderdeel van 10CHILDREN is een cultureel-antropologisch onderzoek (case-study’s)naar de manieren van samenwerken binnen een dergelijk project en de impact die het heeft op de samenleving.

 

Ter voorbereiding van dit onderzoek zet Dennis Meyer een kwalitatief literatuuronderzoek op binnen het Lectoraat Kunsteducatie van de AHK met als resultaat een publicatie in 2021. Deze publicatie heeft als doel om praktische handvaten te bieden voor professionals (en studenten) die interculturele theaterprojecten opzetten.

Aangezien Dennis Meyer een witte, westerse theaterprofessional is, wordt een onderzoeker met bi-culturele achtergrond uitgenodigd om in verschillende fasen van het onderzoek mee te lezen.

 

Hoofdvraag voor dit onderzoek is: Welke factoren zijn bepalend binnen een intercultureel theaterproject om gelijkwaardig samen te werken?

Binnen deze hoofdvraag onderzoekt hij de volgende onderwerpen:

 • Intercultureel theater
 • Gelijkwaardigheid
 • Witte kwetsbaarheid
 • Identiteit
 • Kwaliteitsdiscussie

 

De conclusies van dit onderzoek worden vergeleken met de werkmethode van theaterregisseur Milo Rau, als actueel voorbeeld van een regisseur van interculturele theaterprojecten. Gedachte is dat deze praktische toetsing de toepasbaarheid van de conclusies zal vergroten.

 

Aanbevelingen voor mogelijk vervolgonderzoek worden gekoppeld aan onderzoek naar vergelijkbare cultureel-antropologische casestudy’s bij theaterprojecten.

 

Literatuur

Delgado, Richard, Jean Stefancic Critical Race Theory (2001)

Diangelo, Robin. White Fragility. Why it’s so hard for white people to talk about racism (2018)

Freeman, Barry. Toward a Postmodern Ethnography of Intercultural Theatre: an Instrumental Case-study of the Prague-Toronto-Manitoulin Theatre Project (2010)

Kwame Anthony Appiah De leugens die ons binden. Een nieuwe kijk op identiteit (2018)

Lo, Jacqueline en Helen Gilbert. Toward a Topography of Cross-Cultural Theatre Praxis (2002)

Mbembe, Achille. Kritiek van de zwarte rede (2013)

Mugumbate, Jacob, Andrew Nyanguru, Exploring African Philosophy. The value of Ubuntu in social work (2013)

Pavis, Patrick. Theatre at the Crossroads of Culture (1992)

Ranciere, Jacques. The politics of Aesthetics. The distribution of the sensible (2004)

Saraber, Laurien. Meervoud als mentaliteit. Cultureel divers dansonderwijs (2006)

Theater der Zeit. Die Enthüllung des Realen. Milo Rau und International Institute of Political Murder (2013)

Veld op het, Karlijn. Theater reflecteert! Theater en zijn rol in de openbaarheid (2007)

Wekker, Gloria. Witte Onschuld. Paradoxen van kolonialisme en ras (2017)

Wong, Pearly, John Clammer Performance and Development. Theatre for social change in The aesthetics of development, art, culture and development (2017)

 

 

 

 

Momenteel volg ik de KAOS Pilot Masterclass over het ontwerpen van een hybride leeromgeving. De reden waarom ik meerdere KP Masterclasses heb gevolgd (samen met leden van het kernteam van TdV) is dat hun filosofie goed aansluit bij onze visie op het kunstonderwijs.

De gelaagdheid die KP aanbrengt in het denken over onderwijs ervaar ik als een aanvulling op onze eigen visie. De dubbele laag die ze hanteren binnen onderwijs, waarbij de deelnemer altijd twee rollen pakt, die van de student en van de onderwijsbouwer, is voor ons interessant omdat het op die manier direct bijdraagt aan de visie die studenten ontwikkelen op kunstonderwijs. Daarbij is de methodiek van de Learning Arches toe te passen in de context van lessen in het onderwijs maar ook in de context van repetities binnen een repetitieproces. In dit blog deel ik mijn ervaringen binnen de masterclass en werk ik alle onderwerpen die voorbij komen verder uit. Daarbij vertaal ik stukken uit de documentatie zodat er een volledig beeld ontstaat van hun idioom, methodieken en werkwijzen.

 

Dag 1

Zoals altijd ontvang ik voorafgaande aan de eerste dag van de masterclass bij KAOS Pilot een grote hoeveelheid leeswerk en een aantal opdrachten.

Be overprepared and understructured” is het motto van deze school voor onderwijsinnovatie en business-design. Een motto dat ze, te zien aan de Prompt Day 1 (een digitaal document waarin letterlijk alles staat wat je moet weten voordat je kan beginnen) , zelf voorleven.

Een KP programma begint altijd met het maken van persoonlijk professionele connecties. Alle deelnemers is dit keer gevraagd om een ansichtkaart in te vullen, de ansichtkaarten zijn door alle deelnemers te bekijken.

Op de ansicht moet je aan te geven wie je bent en waar je werkt en de 3 P’s in te vullen. De 3 P’s zijn: wat je bij aanvang van het programma nodig hebt om op persoonlijk, praktisch en professioneel gebied goed te kunnen functioneren en zoveel mogelijk opbrengst uit het programma te kunnen halen. De kennismaking op de eerste dag laat in zijn vorm het fundament zien van KP. Ik ontwikkel onderwijs en tegelijkertijd leer ik hoe ik zelf leer, wat binnen dat leren mijn potentieel is, mijn uitdaging is en wat mijn valkuilen zijn.  Hierdoor onderga je het programma altijd vanuit twee perspectieven, vanuit de onderwijsontwerper en de student.

Fig. 1 Learning Arches van week 1-3 van de Masterclass KP Virtual

Een ander kenmerk van KP programma is dat je van te voren een tot in detail uitgewerkt programma krijgt, niet in woorden maar in bogen. Niet als vast gegeven maar als een voorstel. Het is onderdeel van het overprepared zijn. Understructured gaat over de vrijheid om ieder moment in te grijpen, te veranderen, weg te gooien en erbij te halen.

De grootste boog is je leven lang leren. De kleinste boog kan een dag zijn, een ochtend of een opdracht. Naast de bogen bestaat het concept van Learning Arches uit “landings” of “loops“. Momenten waarop je het geleerde laat landen, samen stilstaat bij de opbrengst en door tal van oefeningen expliciet maakt welke inzichten het je heeft gegeven. De landing zorgt er daarnaast voor dat je een nieuwe boog kunt starten.

Daarnaast gaat ieder programma ervan uit dat je uit een boog komt en dat het essentieel is dat je de student ontmoet “where he is at“. Kortom je moet je verhouden tot waar de student staat t.a.v. de drie p’s en ten aanzien van de inhoud van je programma.

fig. 2 Learning Arches van week 1 /dag 1 van de Masterclass KP Virtual

In een zoomsessie zijn we vandaag gestart. De deelnemers hebben allemaal al eerder aan de masterclasses Facilitating learning spaces en Learning Arches deelgenomen. We delen al een taal en iedereen is merkbaar vol verwachting en eager om te beginnen. Ik zit in een werkgroep met mensen uit Litouwen, Polen, Italie, Engeland, Denemarken en Frankrijk. Allemaal mensen die zich bezighouden met het ontwikkelen van vooral kunstonderwijs en onderwijs op het gebied van entrepeneurship. We delen onze 3 P’s en bepalen wat we nodig hebben om de komende weken optimaal te kunnen samenwerken.

Een ander kenmerk van KP. We beginnen nooit met de inhoud. We moeten immers eerst de voorwaarden creëren waarbinnen we samen kunnen leren.

 

 

 

 

 

De leeromgeving van een kunstopleiding moet in zijn vorm en inhoud een afspiegeling zijn van de visie op het onderwijs. Vanuit dat gegeven proberen we vanaf dag 1 samen met de studenten een omgeving te creëren die transparant is en waar het samen leren centraal staat.

We hebben in de afgelopen vier jaar, met hulp van onze partner Leerpodium, een omgeving ingericht die steeds meer die spiegelfunctie kan waarmaken en die ons als opleiding voedt door de ontelbare mogelijkheden.

De eerste behoefte was een omgeving die ons samen zou brengen. Een jaar later volgde de behoefte aan een omgeving waar we inspiratiebronnen zouden kunnen delen, een plek waar de kunsten in al hun ontelbare vormen een plek zouden kunnen krijgen. Een omgeving die kunsten waardig zou zijn.

Al snel merkten we dat er muren worden opgetrokken in het onderwijs op plekken waar wij muren onwenselijk vinden. Daarom is er binnen de leeromgeving sprake van een grote mate van transparantie. Studenten en docenten kunnen bij alle bronnen, alle modules en veel van de opdrachten die worden gemaakt. We proberen studenten de veiligheid te bieden zodat ze durven delen wat ze denken en maken.

Inmiddels zijn we toe aan een nieuwe fase. Een projectomgeving voor crossover-projecten met andere opleidingen is ontwikkeld. TdV X-tra is een nieuwe stap binnen de ontwikkeling van onze leeromgeving omdat we hiermee, zonder dat de beslotenheid van onze leeromgeving in het gedrang komt, collega’s en studenten van buiten TdV kunnen betrekken bij wat we aan het doen zijn.

In de komende periode zullen we op TdV Xtra bronnen en verslagen plaatsen die te maken hebben met het inrichten van een flexibele leeromgeving.